Οι μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα μαθητών με βασικά χαρακτηριστικά τη μέση φυσιολογική νοημοσύνη και την μη αναμενόμενη χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά.

Ο λειτουργικός ορισμός που προτάθηκε εμπεριέχει τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις γνωστικές ικανότητες - διεργασίες και τη σχολική μάθηση και ορίζει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως διακριτή ομάδα χαμηλής σχολικής επίδοσης αναπτυξιακού τύπου που ακολουθεί μια πορεία από την αρχή της ζωής και καθορίζεται από την αλληλεπίδραση εγγενών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Waber, 2010).

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

Η Δυσλεξία είναι ένα σύνδρομο δηλαδή μία ομάδα χαρακτηριστικών και σημαίνει την εξαιρετική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια την δυσκολία στην ανάγνωση, δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του μαθητή και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων και στην αυτοματοποίηση της ορθογραφικής ικανότητας.


ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ 

Είναι η δυσκολία στην εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων, παρά την απουσία εμφανούς διαταραχής, όπως κάποιο . 

 Η δυσαριθμησία μπορεί να είναι: 

 α) αναπτυξιακή ή εξελικτική 

β) επίκτητη,σύνδρομο ή νοητική καθυστέρηση. 

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ 

Είναι μια νευρολογική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη γραφή, με παραμορφώσεις ή λάθη. Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή σχηματίζουν γράμματα με λάθος μέγεθος ή και κατεύθυνση ή γράφουν λανθασμένες και με ορθογραφικά σφάλματα λέξεις, παρά τις οδηγίες για το αντίθετο. Επίσης, είναι πιθανό να έχουν και άλλες δυσκολίες μαθησιακές, αλλά συνήθως δεν έχουν κοινωνικές δυσκολίες.

ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 

Οι περισσότερες σύγχρονες έρευνες συμπεραίνουν ότι πρόκειται για πρόβλημα στην καταγραφή και επεξεργασία αυτού που βλέπουμε την ώρα της ανάγνωσης και μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον ή το φως.


ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

Είναι μία από τις τρεις διαταραχές που απαρτίζουν την ομάδα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αφορά τη δυσκολία της γραφής, τόσο στο επίπεδο της λέξης όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου.

Γράφει η Ειδικός Παιδαγωγός κα Ηλιάνα Παπαθανασίου