Διαγνωστικά Εργαλεία

Α΄ ΤΕΣΤ

Α-Τεστ

Το "Α-Τεστ" πρόκειται για ένα εργαλείο με τη μορφή ενός τεστ, που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, με σκοπό τον προληπτικό έλεγχο των μαθητών του νηπιαγωγείου, προ της φοίτησής τους στην Α' Δημοτικού. Στόχος του εργαλείου είναι η ανίχνευση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στους μαθητές.

Το "Α-Τεστ" είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Αφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α' Δημοτικού. Δημιουργήθηκε από την Λ. Θωμαίδου, Παιδίατρο και Αναπτυξιολόγο, και τον Σ. Μαντούδη, Εργοθεραπευτή.

Είναι το πρώτο σταθμισμένο τεστ σε δείγμα των 2.000 παιδιών. Το "Α-Τεστ" μπορεί να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη (Α') δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψιν για την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

Περιγραφή του εργαλείου.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά ή ομαδικά. Είναι αναγνωρισμένο από την Παιδιατρική Εταιρεία, Πανεπιστημιακές Σχολές (Ιατρική Σχολή, Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα Επιστημών Υγείας), το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας.

Το "Α-Τεστ" είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του.

Αποτελείται από επτά (7) κλίμακες που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μία επιτυχή φοίτηση και ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων. Ειδικότερα, οι κλίμακες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

  1. Κρίση - Συλλογισμός.

  2. Γλωσσικές Αναλογίες.

  3. Πρώιμη Αφαιρετική Σκέψη.

  4. Οπτικοκινητικός Συντονισμός.

  5. Οπτική Αντίληψη.

  6. Αδρή Κινητικότητα.

  7. Χωροχρονικός Προσανατολισμός.

Το "Α-Τεστ", επιπλέον, εκτιμά την ικανότητα του νηπίου να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες αδιάσπαστα και μεθοδικά, βάσει κριτηρίων σχετικών με τη διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Τέλος, η εκτίμηση της συμπεριφοράς του νηπίου, κατά την εξέταση, εκτιμά την προσαρμοστική ικανότητά του σε καθημερινές απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο έλεγχος με το "Α-Τεστ" πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένους - εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες. Στο Κέντρο Μάθησης Λόγου και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Σχηματαρίου η κα Παπαθανασίου Ηλιάνα, Ειδικός Παιδαγωγός, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,  είναι πιστοποιημένος - εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας του Α΄ΤΕΣΤ.

Το ποσοστό των μαθησιακών δυσκολιών θεωρείται εξαιρετικά υψηλό στην Ελλάδα, αφού φτάνει το 25%, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται ο προληπτικός προσχολικός έλεγχος δεν ξεπερνά το 8%. Οποιοδήποτε πρόβλημα, άλλωστε, μπορεί πολύ πιο εύκολα να αποκατασταθεί αν διαγνωστεί εγκαίρως.

Μάθετε περισσότερα: 2262059999